هیچ نسخه ای از FLash Player روی سیستم شما نصب نیست. Flash Player را از اینجا دانلود کنید.
بعد از نصب Flash Player اینترنت اکسپلورر را دوباره اجرا کنید

Medicines
 


Marela
Brand Name: Marela
Generic Name: Fingolimod

more information...    
 
Exjade
Brand Name: Exjade
Generic Name: Deferasirox

more information...    
 
Sandostatin LAR
Brand Name: Sandostatin LAR
Generic Name: Octreotide (as acetate)

more information...    
 
Myfortic
Brand Name: Myfortic
Generic Name: Mycophenolate sodium

more information...    
 
Afinitor
Brand Name: Afinitor
Generic Name: Everolimus

more information...    
 
Sandostatin LAR
Brand Name: Sandostatin LAR
Generic Name: Octreotide (as acetate)

more information...    
 
Ritalin
Brand Name: Ritalin
Generic Name: Methylphenidate

more information...    
 
Afinitor
Brand Name: Afinitor
Generic Name: Everolimus

more information...    
 
Tasigna
Brand Name: Tasigna
Generic Name: Nilotinib

more information...    
 
Tegretol
Brand Name: Tegretol
Generic Name: Carbamazepine

more information...    
 
Desferal
Brand Name: Desferal
Generic Name: Deferoxamine mesylate

more information...    
 
Zometa
Brand Name: Zometa
Generic Name: Zoledronic acid

more information...    
 
Tegretol
Brand Name: Tegretol
Generic Name: Carbamazepine

more information...    
 
Femara
Brand Name: Femara
Generic Name: Letrozole

more information...    
 
Jadenu
Brand Name: Jadenu
Generic Name: Deferasirox

more information...    
 
Exjade
Brand Name: Exjade
Generic Name: Deferasirox

more information...    
 
Glivec
Brand Name: Glivec
Generic Name: Imatinib

more information...    
 
Jadenu
Brand Name: Jadenu
Generic Name: Deferasirox

more information...    
 
Exjade
Brand Name: Exjade
Generic Name: Deferasirox

more information...    
 
Sandostatin
Brand Name: Sandostatin
Generic Name: Octreotide (as acetate)

more information...    
 
Jadenu
Brand Name: Jadenu
Generic Name: Deferasirox

more information...    
 
 
|< <<  1  2  >>  >|

 
Our Partners
 
Novartis (Switzerland)
Boehringer Ingelhiem (Germany)
www.Boehringer-Ingelheim.com
Lilly (USA)
www.Lilly.com
Bayer Schering Pharma (Germany)
IBSA (Switzerland)
www.Ibsa.ch
Fidia (Italy)
www.Fidiapharma.com
Desitin Pharmaceuticals (Germany)
www.Desitin.de
Novonordisk (Denmark)
www.Novonordisk.com
Nutricia (France)
www.Nutricia.com
BioMarin (USA)
Moleac (Singapore / France)
http://www.moleac.com
GILEAD (UK)
PHARMA MEDICO (UK)
VITAL ESTHETIQUE (France)
BIOCODEX (France)
Mallinckrodt(Germany)

 
 
Home Page   |    Sitemap   |   Contact Us
Copyright © 2010 Shafayab. All Rights Reserved.
Powered by Atiehpardaz