هیچ نسخه ای از FLash Player روی سیستم شما نصب نیست. Flash Player را از اینجا دانلود کنید.
بعد از نصب Flash Player اینترنت اکسپلورر را دوباره اجرا کنید

Medicines
 

Neuroaid
Neuroaid
Dosage Form:
Generic Name:
Company:


Indication...
 
Zaditen
Zaditen
Dosage Form:Syrup
Generic Name:
Company:


Indication...
 
Isicom
Isicom
Dosage Form:Tablet 100 & 250 mg
Generic Name:Isicom
Company:Desitin


Indication...
 
Forteo
Forteo
Dosage Form:Injectable Pen
Generic Name:
Company:Eli Lilly


Indication...
 
Vagifem
Vagifem
Dosage Form: Vaginal Tablet
Generic Name:Vagifem
Company:Novo Nordisk


Indication...
 
Femara
Femara
Dosage Form:Tablet 2.5 mg
Generic Name:
Company:
1234

Indication...
 
Orlept
Orlept
Dosage Form:Tablet 200 mg
Generic Name:
Company:Desitin


Indication...
 
Efient
Efient
Dosage Form:Tablet
Generic Name:
Company:Eli Lilly


Indication...
 
Prolutex
Prolutex
Dosage Form:Injection
Generic Name:Progesterone
Company:Ibsa


Indication...
 
Fostimon
Fostimon
Dosage Form:Injection, Powder,Lyophilized
Generic Name:Urofollitropin
Company:Ibsa


Indication...
 
Merional
Merional
Dosage Form:Injection, Powder,Lyophilized
Generic Name:Menotropin (HMG)(FOLITROPIN)
Company:Ibsa


Indication...
 
 

 
Our Partners
 
Novartis (Switzerland)
Boehringer Ingelhiem (Germany)
www.Boehringer-Ingelheim.com
Lilly (USA)
www.Lilly.com
Bayer Schering Pharma (Germany)
IBSA (Switzerland)
www.Ibsa.ch
Fidia (Italy)
www.Fidiapharma.com
Desitin Pharmaceuticals (Germany)
www.Desitin.de
Novonordisk (Denmark)
www.Novonordisk.com
Nutricia (France)
www.Nutricia.com
BioMarin (USA)
Moleac (Singapore / France)
http://www.moleac.com
GILEAD (UK)
PHARMA MEDICO (UK)
VITAL ESTHETIQUE (France)
BIOCODEX (France)
Mallinckrodt(Germany)

 
 
Home Page   |    Sitemap   |   Contact Us
Copyright © 2010 Shafayab. All Rights Reserved.
Powered by Atiehpardaz